Constat - Marketing and Social research

Typy výzkumů mobilní kamery

1. In-store research (merchandising, facing, účinnost POS/POP, nákupní chování, aj.)

Sekce in-store research v sobě zahrnuje různé druhy testů prováděných přímo v obchodech, v místě prodeje. Jedná se zejména o testy POS/POP materiálů; účinnost facingu, merchandisingu, obalů; shelves test; testy navigačních prvků; test orientace v obchodě – volba nákupní trasy; aj.

V přilehlém prostoru je postaven „základní tábor“, kde je s respondentem provedena kalibrace. Respondent zpravidla dostává nákupní seznam, případně instrukci, která ho zavede do sekcí, které mají být testovány. Následuje rozhovor, který zahrnuje spontánní dojmy a následné komentáře jeho nákupního chování.

V rámci hodnocení je sledováno především:

 • dwell time – celkový čas registrace definovaného prvku
 • hit ratio – % podíl respondentů, kteří prvek viděli
 • kvalitativní hodnocení chování respondentů
 • spontánní rozpomenutí, subjektivní dojmy
 • další hodnocené parametry závisí vždy na charakteru výzkumu

2. Účinnost out-door reklamy (billboardy, citylighty, polepy na dopravních prostředcích, aj.)

Mobilní oční kamera je vhodná pro testování venkovní reklamy. Respondenti tak testují reklamu přímo v místě jejího výskytu, tzn. v ulicích, u dálnic, na/v dopravních prostředcích, atd.


Respondent je vyslán do terénu, kde projde/projede předem stanovenou trasu v rámci níž se objevují testované prvky. Než však do terénu vyrazí, dostává instrukci (dle okolností), která nesmí být navádějící směrem k reklamě. Po návratu do „základního tábora“ následuje rozhovor.

V rámci hodnocení je sledováno především:
 • dwell time – celkový čas registrace definovaného prvku
 • hit ratio – % podíl respondentů, kteří prvek viděli
 • kvalitativní hodnocení chování respondentů
 • spontánní rozpomenutí, subjektivní dojmy
 • další hodnocené parametry závisí vždy na charakteru výzkumu

3. Testy visibility/exponovanosti prvků v místech jejich skutečného výskytu (restaurace, sportovní centra, obchody, auto, aj.)

Obecně lze mobilní oční kameru využít všude. Je možno testovat různé prvky přímo v místě jejich výskytu – restaurace, obchody, banky, sportovní centra, venkovní prostory, aj. Jedná se o testy ověření visibility/funkčnosti, potažmo efektivnosti zkoumaných prvků. Na základě výstupů lze např. stanovit místa s vyšší exponovaností, tudíž i s vyšší cenou za pronájem/prodej – viz výlohy.


Design výzkumu je velmi individuální a vždy závisí na konkrétních testovaných prvcích.

V rámci hodnocení je sledováno především:
 • dwell time – celkový čas registrace definovaného prvku
 • hit ratio – % podíl respondentů, kteří daný prvek viděli
 • kvalitativní hodnocení chování respondentů
 • spontánní rozpomenutí, subjektivní dojmy
 • další hodnocené parametry závisí vždy na charakteru výzkumu

4. Test intuitivnosti ovládání různých přístrojů/aplikací (iPod, mobil, PC hry, playstation, palubní přístroje/desky, aj.)

Pomocí mobilní oční kamery lze testovat ovládání různých přístrojů, případně aplikací, a to v jejich reálném prostředí. Nejčastěji  jsou testovány aplikace, které jsou určeny pro mobilní zařízení, se kterým respondent může volně, zcela přirozeně manipulovat – mobily, iPody. 


Respondentovi je nasazena oční kamera  a postupně jsou mu zadávány úkoly, které pokrývají standardní uživatelské chování.  Skladba úkolů je předem konzultována s klientem.

V rámci hodnocení je sledováno především:
 • dwell time – celkový čas registrace definovaného prvku
 • hit ratio – % podíl respondentů, kteří daný prvek viděli
 • kvalitativní hodnocení chování respondentů → složitost ovládání
 • spontánní rozpomenutí, subjektivní dojmy
 • další hodnocené parametry závisí vždy na charakteru výzkumu

5. Test layoutu papírových materiálů (dopisy, faktury, letáky, aj.)

V případech, kdy se testovaný materiál vyskytuje v papírové podobě, je ho vhodnější testovat na mobilní oční kameře, a to z důvodu vyšší reálnosti situace, tím pádem minimalizace zkreslení dat. Do celkového vnímání materiálu můžou totiž také zasáhnout  faktory jako manipulace, tvar, forma a materiál testovaného vzorku. U papírových materiálů lze testovat především vhodný layout a  srozumitelnost, ale i např. visibilita printové reklamy viz sekce Účinnost reklamy v tiskovinách.


Design výzkumu je zpravidla koncipován jako simulace standardně obdržené pošty, která běžně chodí  respondentovi domů do schránky. Respondent  netuší, který z materiálů je testovaný. V rámci hodnocení je také sledováno, jaký úspěch měl testovaný materiál vůči konkurenčním materiálům.

V rámci hodnocení je sledováno především:
 • dwell time – celkový čas registrace definovaného prvku
 • hit ratio – % podíl respondentů, kteří daný prvek viděli
 • kvalitativní hodnocení chování respondentů → např. manipulace, ignorace materiálu
 • spontánní rozpomenutí, subjektivní dojmy
 • další hodnocené parametry závisí vždy na charakteru výzkumu

6. Účinnost reklamy v tiskovinách (časopisy, noviny)

Pomocí mobilní oční kamery lze také testovat účinnost reklamy v tiskovinách – časopisech, novinách a jiných printových materiálech. Pomocí mobilní oční kamery  se testuje v případech, kdy je nutno otestovat  jak atraktivita a poutavost reklamy jako takové, ale zároveň je nutno posoudit, jestli zvolený formát a umístění dodává reklamě na účinnosti.


Testy se provádí zpravidla ve studiu, pokud  to okolnosti vyžadují, je možno testovat kdekoliv. Respondenti mají za úkol si běžným způsobem prohlédnout tiskovinu, aniž by tušili, že primárním cílem je ověřit účinnost reklamy.  Po prohlédnutí probíhá standardní hloubkový rozhovor, který zkoumá zejména spontánní a podpořená vybavení.

V rámci hodnocení je sledováno především:
 • dwell time – celkový čas registrace definovaného prvku
 • hit ratio – % podíl respondentů, kteří daný prvek viděli
 • kvalitativní hodnocení chování respondentů
 • spontánní rozpomenutí, subjektivní dojmy
 • další hodnocené parametry závisí vždy na charakteru výzkumu

7. Ověření funkčnosti navigačních a orientačních prvků v místech s větší kumulací lidí (autobusová/vlaková nádraží, letiště, nákupní centra, banky, aj.)

Vzhledem k mobilitě a lehkosti zařízení lze téměř všechny prvky testovat v reálném prostředí. Kde dále mobilní oční kamera nachází uplatnění jsou testy navigačních a orientačních prvků, a to zejména v místech s větší kumulací lidí, viz autobusová/vlaková nádraží, letiště, nákupní centra, banky, aj.


Respondent  je díky předem zadaným a klientem odsouhlaseným úkolům proveden (navigován) po určité trase, která má simulovat běžné chování v rámci prostoru. V průběhu vyhodnocování je sledována orientace respondenta, jakých orientačních a navigačních prvků k plynulému pohybu v prostoru využil.

V rámci hodnocení je sledováno především:
 • dwell time – celkový čas registrace definovaného prvku
 • hit ratio – % podíl respondentů, kteří daný prvek viděli
 • kvalitativní hodnocení chování respondentů → zvolená trasa, kvalitativní hodnocení pohybu v rámci prostoru
 • spontánní rozpomenutí, subjektivní dojmy
 • další hodnocené parametry závisí vždy na charakteru výzkumu 

8. Testování reklamních spotů z pohodlí křesla/pohovky

Reklamní spoty lze testovat oběma typy oční kamery, jak statickou, tak mobilní. Výhodou mobilní oční kamery je větší přirozenost situace, kdy respondent může sedět v pohodlném křesle, obdobně jako doma. Zároveň může vnímat i jiné podněty mimo obrazovku, které jsou na hodnocené nahrávce také zaznamenány. Respondent tak nemá pocit nutné soustředěnosti na reklamní spoty a situace se tak více přibližuje reálnému chování.

Testování reklamních spotů se provádí v reklamním bloku, kdy se kromě testovaných spotů promítají i netestované. Pořadí spotů v bloku se obměňuje (rotuje), aby nedošlo ke zkreslení výsledků v důsledku výhodnějšího, případně méně výhodného umístění v rámci bloku.

V rámci hodnocení je sledováno především:
 • dwell time – celkový čas registrace definovaného prvku
 • hit ratio – % podíl respondentů, kteří daný prvek viděli
 • kvalitativní hodnocení chování respondentů
 • spontánní rozpomenutí, subjektivní dojmy
 • další hodnocené parametry závisí vždy na charakteru výzkumu

Spojte se s námi

Design by LEONTYN | Code by NEUTRAL